Events

Week of Nov 2nd
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
November 2, 2020 November 3, 2020 November 4, 2020 November 5, 2020 November 6, 2020 November 7, 2020

8:00 am: Prayer Meeting

November 8, 2020

9:00 am: Morning Service

10:30 am: Morning Service (Children/Family)